Tree species mixing enhances rhizosphere soil organic carbon mineralization of conifers in subtropical plantations

Tree species mixing enhances rhizosphere soil organic carbon mineralization of conifers in subtropical plantations

https://ift.tt/JXT2v3w

Publication date: 15 July 2022

Source: Forest Ecology and Management, Volume 516

Author(s): Wen-Qing Li, Zi-Jun Wu, Ying-Ying Zong, G. Geoff Wang, Fu-Sheng Chen, Yuan-Qiu Liu, Jian-Jun Li, Xiang-Min Fang

Superforest

via ScienceDirect Publication: Forest Ecology and Management https://ift.tt/3eiRr9b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s